Privatumo politika

Store24.lt privatumo politika

Store24.lt valdytoja MB „Parduotuvė internete“  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. MB „Parduotuvė internete“ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://store24.lt/ kurioje MB „Parduotuvė internete“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje duomenų valdytojas – MB „Parduotuvė internete“ juridinio asmens kodas: 306324962, buveinės adresas: J. Tiškevičiaus g. 2-8, LT-02231 Vilnius, kontaktiniai duomenys: info@store24.lt. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo tikslais. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su šia Politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu https://store24.lt/privatumo-politika/ interneto svetainėje. Vykdydama elektroninę prekybą MB „Parduotuvė internete“ veikia ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas.

MB „Parduotuvė internete“ kaip DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

 • vardą, pavardę,
 • telefono numerį,
 • elektroninio pašto adresą,
 • el. parduotuvės vartotojo paskyros slaptažodį.
 • prekės pristatymo adresą,
 • prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.).

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad prekių pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“, juridinio asmens kodas: 111639299, adresas: Liepkalnio g. 180, Vilnius, LT-02121;
 • UAB „Venipak LT“ , juridinio asmens kodas: 3000906055, adresas: Tuskulėnų g. 33C , Vilnius , LT- 09219;
 • Omniva LT UAB, juridinio asmens kodas: 300087912, adresas: Savanorių pr. 363, Kaunas, LT-49425;
 • AB Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius.

Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:

 • vardą,
 • pavardę,
 • elektroninio pašto adresą,
 • komentarą/užklausą.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos. Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

 • vardą,
 • elektroninio pašto adresą,
 • telefono ryšio numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos. Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių. Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gaunamas Duomenų subjektui savo el. parduotuvės vartotojo paskyroje suteikiant galimybę užsiregistruoti naujienlaiškiui įvedant savo elektroninio pašto adresą į registracijos lauką ir paspaudžiant „Prenumeruoti“. Duomenų subjektas apie jo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu yra informuojamas duomenų rinkimo metu (registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą) bei šioje Politikoje. Duomenų subjektas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudęs kiekviename elektroniniame laiške esančią nuorodą, prisijungus prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros ar kreipdamiesi į MB „Parduotuvė internete“ el. paštu info@store24.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją vienu iš šių būdų:

 • prisijungęs prie el. parduotuvės vartotojo paskyros;
 • tiesioginės rinkodaros atveju – paspaudęs kiekviename el. laiške esančią nuorodą;
 • paštu adresu: J. Tiškevičiaus g. 2-8, LT-02231 Vilnius;
 • elektroninio pašto adresu: info@store24.lt, iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu/ pateikdamas užklausą.

Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu paštu adresu: J. Tiškevičiaus g. 2-8, LT-02231 Vilnius.

Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones.

Organizacinės

Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems jos reikalingos darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

Techninės

Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

https://store24.lt/ svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėte, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

IŠ KITŲ TINKLAPIŲ ĮKELTAS TURINYS

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 4 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.